Privacyverklaring

Sven&Katja B.V., gevestigd aan de Dorpstraat 88, 4851 CN te Ulvenhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Soort gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

– Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;

– Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;

– Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs; 

– Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;

– Gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;

– Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;

– Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheidsgegevens (in sommige gevallen);

– Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);

– Gegevens ingediende claims/claimhistorie.

Wanneer wij gezondheidsgegevens en/of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.


Doelen van de verwerking van gegevens

– Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;

– Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;

– Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;

– Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;

– Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het

gebruik van een archiefbestemming;

– Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële)

klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;

– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

– Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

 

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

– Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;

– Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;

– De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;

– Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

 

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

– Of wij uw persoonsgegevens verwerken;

– De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

– Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

– Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;

– Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

– Beperking van uw persoonsgegevens;

– Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;

– Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;

– Vragen over de inhoud van dit privacystatement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen we u dit gemotiveerd toelichten.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

– Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;

– Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;

– Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener;

– Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;

– Notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

 

Wijziging van de privacyverklaring

Het kan voorkomen dat we dit privacystatement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele document.

 

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Download privacyverklaring

Privacyverklaring Sven Katja B V
PDF – 137,1 KB 196 downloads